Grand Constitution

Hantverkets Fundamentala Dokument

STORKONSTITUTION

Förenade Utan Skillnad på Ras, Religion eller Trosbekännelse

Storkonstitutionen är den ultimata auktoriteten i styrandet av Universal Co-Masonry (härefter nämnt som ”Orden.”) Genom detta grundläggande dokument, får Ordens medlemmar de nödvändiga principerna och anvisningarna för att fungera i enighet och harmoni. Tillgivenhet till denna och de generella reglerna är grundläggande för det optimalt fungerande Frimureriet, då alla medlemmar, från Lärjungen till StorGeneralinspektör lyder och respekterar den.

Det är från auktoriteten tilldelad till Storkonstitutionen som alla loger och andra frimurarorgan i förbundet agerar. Detta sublima manifest lär bröderna plikterna de är skyldiga sina medbröder, inkluderande:

  1. Att leva hederligt, utöva rättfärdighet, och att älska sin nästa.
  2. Att arbeta oavbrutet för Mänsklighetens sanna lycka.
  3. Att tänka högt, att tala sanning, att göra gott.

Förordnad och etablerad för att främja den mänskliga rasens evolution och framåtskridande, ger Universal Co-Masonrys Storkonstitution även rättigheter till medlemmar av ordern. Alla medlemmar är berättigade till:

  1. Frihet i tanke och samvete.
  2. Jakten på Lycka.
  3. Lika rättigheter utan åtskillnad på kön, religion eller trosbekännelse.
  4. Välsignelserna härledda från dygderna av Broderlig Kärlek, Lättnad och Sanning.
  5. Stöd från medlemmarna i Ordern i livets omständigheter och förhållanden.
  6. Uppnåendet av den högsta gradens morala, intellektuella och själsliga utveckling.
  7. Obegränsad frihet i sökandet efter Sanning.

Dessutom, ger storkonstitutionen medlemmar förmågan att debattera sociala, filosofiska, politiska och religiösa frågor, både i Frimurerliga och profana omgivningar, för att efterstäva intellektuell upplysning, bättre förståelse av sig själv, samt uppfylla sina Frimurerliga plikter till Mänskligheten och Gud.

Masonic Articles

Explore articles and essays written by Freemasons about Freemasonry.

Read More
Membership

Interested in becoming a member of the worlds oldest Fraternal organization?

Read More
Comasonic Logo

Co-Masonry, Co-Freemasonry, Women's Freemasonry, Men and Women, Mixed Masonry

Copyright © 1975-2020 Universal Co-Masonry, The American Federation of Human Rights, Inc. All Rights Reserved.