Masonic Government

FRIMURERLIG AUKTORITET OCH KRAFT

HANTVERKETS STYRELSE

I tjänst till Hantverket, Mänskligheten och Gud

Hantverkets styrelse representerar den byråkrati som Frimureriet behöver för att försäkra sig om fortsatt funktionalitet och Ordens expansion. I hierarkins topp, finnes Storkonstitutionen; dokumentet från vilket Orden erhåller sina principer och auktoritet. Jämte Storkonstitutionen, finnes Frimureriets Milstolpar, en rad ”oskrivna” regler som försäkrar om att de viktigaste grundsatserna i Frimureriet är bevarade. Båda är väsentliga för upprätthållandet av Frimureriets värderingar, och båda är följda och anses bindande av medlemmarna i organisationen– från den nyaste till den av hösta rang.

Ordens styrande organ kallas ”the Supreme Council of the Sovereign Grand Inspectors General of the 33rd Degree”. Presiderade över Ordens högsta ledare, (The Most Sovereign Grand Commander) är detta kansli anförtrott med utökningen och tillväxten av Universal Co-Masonry, samtidigt som bevarandet och upprätthållandet av Storkonstitutionens grundsatser. Följande tabell visar Ordens hierarki, varefter en kort beskrivning av varje avdelning ges:

Suveräna Rådet av Universal Co-Masonry
Det Suveräna Rådet är Ordens ultimata Frimurerliga auktoritet. Trogen trohet samt underförstådd lydnad förfaller till det av alla organ, kommittéer, och medlemmar i sin jurisdiktion från den 1a till den 33e och sista graden av Frimureri. Dess funktioner och befogenheter är därför ytterst omfattande och viktiga.

Medlemmar av det Suveräna Rådet består av de få som givit Orden utomordentlig tjänstgöring. Genom merit och förmåga har de förtjänat rättigheten att styra Orden.

Administrativa Storrådet
Under det Suveräna Rådet finns det Administrativa Storrådet. Som väsentligen fungerar som förvaltare av det Suveräna Rådet, är det Administrativa Storrådets plikter att upprätthålla, bevara, och utvidga Ordens världsliga sfär. Detta inkluderar alla tillgångar, egendomar, fastigheter, och andra objekt som är nödvändiga för att försäkra om Universal Co-Masonrys fortsatta Arbete. Medlemmarna av Storrådet är valda av Ordens allmänna medlemmar.

Logar
I varje Loge, är universell rösträtt suverän, men suveräniteten hos medlemmarna av en Loge, får aldrig vara underlägsen inför suveräniteten hos medlemmarna i en annan Loge. Den Hederliga Ordern av Universell Co-Masonry driver logar över hela Nord-och Sydamerika.

Medlemmar
Alla medlemmar måste följa Storkonstitutionen, Ordens regler och förordningar, det Suveräna Rådets påbud, och Bilagarna som gäller i deras egen specifika Loge. I kraft av brödraskapets princip, vilken utgör Frimureriets grund, välkomnar den Hederliga Ordern av Universell Co-Masonry Frimurare av andra Lydnader som, liksom den själv, broderligt arbetar för mänsklighetens materiella, morala och spirituella framsteg.

Masonic Articles

Explore articles and essays written by Freemasons about Freemasonry.

Read More
Membership

Interested in becoming a member of the worlds oldest Fraternal organization?

Read More
Comasonic Logo

Co-Masonry, Co-Freemasonry, Women's Freemasonry, Men and Women, Mixed Masonry

Copyright © 1975-2020 Universal Co-Masonry, The American Federation of Human Rights, Inc. All Rights Reserved.